Get Adobe Flash player

นายก

      นายชัยยุทธ สุขบัว 

    นายก อบต.โนนม่วง 

    โทร 08-7859-5920

ปลด

    นายสุทธิพงษ์  สุ่ยหนู

    ปลัด อบต.โนนม่วง

      โทร. 08 5457 6228

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก

โปสเตอร EIT

S  24142169

ระบบบริการเบ็จเสร็จ ณ จุดเดียว

E-Smart Service

facebook

fb

เมนูหลัก

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สภาพอากาศวันนี้...

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม

379772
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม (22/3/2559)
178
307
485
377439
3024
11012
379772

Your IP: 44.220.249.141
Server Time: 2023-12-11 06:43:17

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนม่วง

ที่ตั้งและอาณาเขต

     ตำบลโนนม่วง  แยกจากตำบลยางหล่อ  เมื่อปี พ.ศ. 2508  และได้จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล  เมื่อวันที่  22  กุมภาพันธ์  2540  ตั้งอยู่เลขที่ 123 หมู่ 10 บ้านห้วยไร่  ตำบลโนนม่วง  อำเภอศรีบุญเรือง  จังหวัดหนองบัวลำภู  ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดหนองบัวลำภู  ตามถนนทางหลวงหมายเลข 228  ห่างจากอำเภอศรีบุญเรือง เป็นระยะทาง 23  กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ต่างๆ  ดังนี้

ทิศเหนือ        ติดต่อกับตำบลโนนเมือง  อำเภอนากลาง

ทิศใต้           ติดต่อกับตำบลยางหล่อ  อำเภอศรีบุญเรือง

ทิศตะวันออก   ติดต่อกับตำบลกุดสะเทียน  อำเภอศรีบุญเรือง

ทิศตะวันตก     ติดต่อกับตำบลหนองกุงแก้ว  อำเภอศรีบุญเรือง

ตำบลโนนม่วง มี 12  หมู่บ้าน  


เนื้อที่

     ตำบลโนนม่วง มีพื้นที่ทั้งสิ้น 124.46  ตารางกิโลเมตร  

     เนื้อที่ของแต่ละหมู่บ้านมีจำนวนดังนี้

1. บ้านโนนหว้าทอง  หมู่ 1        มีพื้นที่   5,862 ไร่   

2. บ้านตะเคียนทอง  หมู่ 2        มีพื้นที่   7,290 ไร่

3. บ้านสิบเก้าโปร่ง  หมู่ 3         มีพื้นที่   3,334 ไร่

4. บ้านโนนสงวน  หมู่ 4            มีพื้นที่ 10,060 ไร่

5. บ้านมอเหนือ  หมู่ 5              มีพื้นที่  3,810 ไร่

6. บ้านฝายหิน  หมู่ 6               มีพื้นที่  6,560 ไร่

7. บ้านหนองแวงพัฒนา หมู่ 7   มีพื้นที่ 10,650 ไร่

8. บ้านโนนทรายทอง หมู่ 8      มีพื้นที่   4,270 ไร่

9. บ้านโนนสงวนพัฒนา หมู่ 9   มีพื้นที่  7,475 ไร่

10. บ้านห้วยไร่ หมู่ 10             มีพื้นที่  8,165 ไร่

11. บ้านวังหินทอง หมู่ 11         มีพื้นที่  6,500 ไร่

12. บ้านโนนม่วง หมู่ 12           มีพื้นที่  3,815 ไร่


เขตการปกครอง

      เขตการปกครอง  มีจำนวน  12  หมู่บ้าน  ดังนี้

1. บ้านโนนหว้าทอง  หมู่ 1         มีนายฝน  สิงห์สำราญ       เป็นผู้ใหญ่บ้าน 

2. บ้านตะเคียนทอง  หมู่ 2         มีนายชูศักดิ์  พาจันทร์       เป็นผู้ใหญ่บ้าน

3. บ้านสิบเก้าโปร่ง  หมู่ 3          มีนายเกียรติศักดิ์  จันทร์เขียว    เป็นผู้ใหญ่บ้าน

4. บ้านโนนสงวน  หมู่ 4            มีนายวิชัย  คลังกลาง         เป็นกำนันตำบลโนนม่วง

5. บ้านมอเหนือ  หมู่ 5              มีนายสุเมตร์  เดชแพง        เป็นผู้ใหญ่บ้าน

6. บ้านฝายหิน  หมู่ 6                มีนายศักดิ์ศิริ  เดชจำปา     เป็นผู้ใหญ่บ้าน

7. บ้านหนองแวงพัฒนา หมู่ 7    มีนายคำตัน  ศรีสุระ           เป็นผู้ใหญ่บ้าน

8. บ้านโนนทรายทอง หมู่ 8       มีนายสมพงษ์  สีหะ           เป็นผู้ใหญ่บ้าน

9. บ้านโนนสงวนพัฒนา หมู่ 9    มีนายนิคม  แก้วพลงาม      เป็นผู้ใหญ่บ้าน

10. บ้านห้วยไร่ หมู่ 10              มีนายประพาส  สีหาหยัก    เป็นผู้ใหญ่บ้าน

11. บ้านวังหินทอง หมู่ 11         มีนายไพทูล  อาจหาญ       เป็นผู้ใหญ่บ้าน

12. บ้านโนนม่วง หมู่ 12           มีนายสมบัติ  ศรีดงยาง       เป็นผู้ใหญ่บ้าน


สถานศึกษา

     โรงเรียน  จำนวน  5  แห่ง

1. โรงเรียนฝายหินประชารักษ์

2. โรงเรียนโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา

3. โรงเรียนบ้านโนนหว้าทอง

4. โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง

5. โรงเรียนบ้านมอเหนือ

     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน  5  แห่ง

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมอเหนือ

2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุขวนาราม(บ้านโนนสงวน)

3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพรหมวิหาร (บ้านฝายหิน)

4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสุนทรวนาราม (บ้านโนนหว้าทอง)

5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีรัตนวนาราม (บ้านตะเคียนทอง)

 


 

การสาธารณสุข

     โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตพื้นที่ตำบลโนนม่วง มี  2  แห่ง  คือ

1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสงวน

2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฝายหิน

 


 

วัด/สำนักสงฆ์

     วัด/สำนักสงฆ์ในเขตพื้นที่ตำบลโนนม่วง มี 10 แห่ง  ดังนี้

1. วัดสุขวนาราม (บ้านโนนสงวน)

2. วันป่าท่าสิม (บ้านโนนสงวน)

3. วัดพรหมวิหาร (บ้านฝายหิน)

4. วัดป่าพรหมรังสี (บ้านฝาหิน)

5. วัดศรีสุนทรวนาราม (บ้านโนนหว้าทอง)

6. วัดป่าศรีชาสมบัติ (บ้านโนนหว้าทอง)

7. วัดศรีรัตนวนาราม (บ้านตะเคียนทอง)

8. สำนักสงฆ์หนองกุง (บ้านตะเคียนทอง)

9. วัดป่าไร่ม่วงเหนือ (บ้านมอเหนือ)

10. วัดบุพวนารามนิเวศน์ (บ้านมอเหนือ)


จำนวนประชากร


จำนวนประชากร   ทั้งสิ้น  8,696 คน

ชาย  4,372  คน  หญิง  4,324  คน  แยกตามหมู่บ้าน  ดังนี้

1. บ้านโนนหว้าทอง  ม.1             ชาย  323  คน     หญิง 364  คน  รวม 687   คน

2. บ้านตะเคียนทอง ม.2               ชาย  448  คน     หญิง 428  คน  รวม  876  คน

3. บ้านสิบเก้าโปร่ง  ม.3               ชาย 212 คน       หญิง  192  คน  รวม 410 คน

4. บ้านโนนสงวน  ม.4                  ชาย 595 คน       หญิง  638  คน  รวม  1,233 คน

5. บ้านมอเหนือ  ม.5                    ชาย  389  คน     หญิง  378  คน  รวม  767  คน

6. บ้านฝายหิน  ม.6                     ชาย 300  คน       หญิง  297  คน  รวม  597  คน

7. บ้านหนองแวงพัฒนา  ม.7        ชาย  475  คน      หญิง  507  คน  รวม  982  คน

8. บ้านโนนทรายทอง  ม.8           ชาย  196  คน      หญิง  200  คน  รวม  396  คน

9. บ้านโนนสงวนพัฒนา  ม. 9       ชาย  389  คน      หญิง  342  คน  รวม  731  คน

10. บ้านห้วยไร่  ม. 10                 ชาย  371  คน      หญิง  348  คน  รวม  719  คน

11. บ้านวังหินทอง  ม. 11            ชาย 325  คน        หญิง  324  คน  รวม  649  คน

12. บ้านโนนม่วง  ม. 12              ชาย  351  คน       หญิง  333  คน  รวม  684  คน


จำนวนผู้สูงอายุ    1,198  คน

จำนวนผู้พิการ       263  คน

 หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพนธ์  2565 


จำนวนครัวเรือน


จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น  2,222  ครัวเรือน

แยกตามหมู่บ้าน ดังนี้

1. บ้านโนนหว้าทอง  ม. 1              จำนวน  164  ครัวเรือน

2. บ้านตะเคียนทอง  ม. 2               จำนวน  248  ครัวเรือน

3. บ้านสิบเก้าโปร่ง  ม. 3                จำนวน  112  ครัวเรือน

4. บ้านโนนสงวน  ม. 4                   จำนวน  302  ครัวเรือน

5. บ้านมอเหนือ ม. 5                      จำนวน  207 ครัวเรือน

6. บ้านฝายหิน ม. 6                        จำนวน  208  ครัวเรือน

7. บ้านหนองแวงพัฒนา ม. 7           จำนวน  232  ครัวเรือน

8. บ้านโนนทรายทอง ม. 8              จำนวน  111  ครัวเรือน

9. บ้านโนนสงวนพัฒนา ม. 9           จำนวน  172  ครัวเรือน

10. บ้านห้วยไร่ ม. 10                     จำนวน  183  ครัวเรือน

11. บ้านวังหินทอง ม. 11                 จำนวน  153  ครัวเรือน

12  บ้านโนนม่วง  ม. 12                  จำนวน  170  ครัวเรือน

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์  2565

 


 จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง


จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น  6,556 คน

แยกตามหน่วยเลือกตั้ง  ดังนี้

หน่วยที่ 1 บ้านโนนหว้าทอง ม. 1         จำนวน  489  คน

หน่วยที่ 2 บ้านตะเคียนทอง  ม. 2        จำนวน  674  คน

หน่วยที่ 3 บ้านสิบเก้าโปร่ง  ม. 3         จำนวน  289  คน

หน่วยที่ 4,5 บ้านโนนสงวน ม. 4         จำนวน   886  คน

หน่วยที่ 6 บ้านมอเหนือ ม. 5              จำนวน  580  คน

หน่วยที่ 7 บ้านฝายหิน ม.6                จำนวน  491  คน

หน่วยที่ 8 บ้านหนองแวงพัฒนา ม.7      จำนวน  770  คน

หน่วยที่ 9 บ้านโนนทรายทอง ม.8        จำนวน  275  คน

หน่วยที่ 10 บ้านโนนสงวนพัฒนา ม.9    จำนวน  569  คน

หน่วยที่ 11 บ้านห้วยไร่ ม.10             จำนวน  534  คน

หน่วยที่ 12 บ้านวังหินทอง ม.11         จำนวน  473  คน

หน่วยที่ 13 บ้านโนนม่วง ม.12           จำนวน  526  คน

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 

 


 

 แผนที่ภาษีองค์การบริหารส่วนตำบลโนนม่วง

S  24018981